سه شنبه پانزدهم شهریور 1401 

آپارتمان 300متر محله d فولادشهر

سه شنبه پانزدهم شهریور 1401 

آپارتمان 105 متر محله a2 فولادشهر

شنبه سوم اردیبهشت  1401 

آپارتمان 95 متر محله c2 فولادشهر

جمعه دوم اردیبهشت  1401 

آپارتمان 125 متر محله c3 فولادشهر

پنج شنبه یکم اردیبهشت  1401 

آپارتمان 103 متر محله b4 فولادشهر

دوشنبه بیست و نهم فروردین 1401 

آپارتمان 85 متر محله E1 فولادشهر

پنج شنبه بیست و پنجم فروردین 1401 

آپارتمان 78 متر محله E5 فولادشهر

سه شنبه بیست و سوم فروردین 1401 

آپارتمان 88 متر محله c1 فولادشهر

یک شنبه بیست و یکم فروردین 1401 

آپارتمان 90 متر محله c3 فولادشهر

شنبه بیستم فروردین 1401 

آپارتمان 78 متر محله E5 فولادشهر